język polski

Karolina Garbacz

k.garbacz@klonowic.pl
  • język polski

Kwalifikacje zawodowe:

Magister filologii polskiej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego. 

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami profilaktyki, oligofrenopedagogiki, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną. 

Postawa życiowa:

Stara się inspirować uczniów do zgłębiania zagadnień związanych z językiem polskim, ukazując im jego piękno i bogactwo. Wychodzi z założenia, że uczeń najpierw musi wiedzieć, po co się czegoś uczyć, do czego mu się to przyda i dopiero kiedy dostrzeże sens wspólnej nauki, może do niej przejść. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie, z poszanowaniem jego godności osobistej, autonomii, prawa do wyrażania własnych poglądów i swobody myśli. Wszystkich stara się postrzegać przez pryzmat ich zasobów, a nie deficytów.

Na lekcjach skupia się na znalezieniu mocnych stron uczniów i wspiera ich rozwój w taki sposób, aby nieustannie osiągali swoje „małe sukcesy”. Wyzwala to w nich poczucie zadowolenia, wzmacnia poczucie wartości, a przede wszystkim wzmaga motywację do dalszej nauki języka polskiego, który będzie towarzyszył im przez cały cykl edukacji.

Pasje:

muzyka, literatura, psychologia,